EMOTİ TEKNOLOJİ SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ

KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASINA İLİŞKİN AYDINLATMA METNİ

Emoti Teknoloji Sanayi ve Ticaret A.Ş. (“Emoti”) olarak 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“Kanun”) kapsamında veri sorumlusu sıfatıyla işlediğimiz kişisel verilerinizin güvenliğine önem veriyoruz. Bu nedenle sizleri kişisel verilerinizin işlenmesine ilişkin olarak bilgilendirmek isteriz.

İŞLENEN KİŞİSEL VERİLERİNİZİN VE İŞLENME AMAÇLARI

Kimlik, iletişim, lokasyon, müşteri işlem, işlem güvenliği, pazarlama ile görsel ve işitsel kayıtlara ilişkin kişisel verileriniz Kanun ve ikincil düzenlemelere uygun olarak aşağıda belirtilen amaçlar ve hukuki sebepler çerçevesinde işlenmektedir:

KİŞİSEL VERİLERİNİZİN TOPLANMA YÖNTEMİ VE HUKUKİ SEBEPLERİ

Emoti Teknoloji Sanayi ve Ticaret A.Ş. sizlere sunduğu hizmetler ve yukarıda belirtilen veri işleme amaçları kapsamında kişisel verilerinizi elektronik ortamda çağrı merkezi ve e-posta kanallarıyla, web sitesinde, mobil uygulamada ve üyelik/iletişim kayıt formları ya da web sitesi destek paneli ve web analiz araçları vasıtasıyla toplayabilmektedir. Bunun yanı sıra web sitesinde ve mobil uygulamada kullanılan çerezler aracılığıyla da kişisel verileriniz elde edilmektedir.

Çerezlere ilişkin detaylı bilgi için internet sitemizden Çerez Politikası’nı okuyunuz.

Kişisel verileriniz Emoti tarafından internet sitesini ziyaret ettiğiniz zaman internet sitesi üzerinden toplanmak sureti ve ilgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla Kanun’da yer alan hukuki sebeplerden en az birinin varlığı halinde işlemektedir. Yukarıda belirtilen kişisel veri işleme amaçlarının dayandığı hukuki sebepler şu şekildedir:

* Belirtilen alanlarda gösterilen ticari faaliyetlerin yürütülmesi, sözleşmelerin akdedilmesi ve sözleşmelerden doğan yükümlülüklerin yerine getirilmesi işlemleri, Kanun m.5/2(c) hükmünde belirtilen bir sözleşmenin kurulması ya da ifası hukuki sebebine dayalı olarak gerçekleştirilmektedir.
* Hukuki yükümlülüklerimizin yerine getirilmesi amacıyla gerçekleştirdiğimiz veri işleme faaliyetleri, Kanun m.5/2 (ç) hükmünde belirtilen hukuki sebebe dayanır.
* Uyuşmazlıkların çözümü için kişisel verilerin işlendiği haller, Kanun m.5/2(e) hükmünde belirtilen bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması hukuki sebebine dayanır.
* Pazarlama, reklam ve ticari elektronik ileti gönderimi amaçlı faaliyetler, Kanun m.5/1’de belirtilen açık rıza hukuki sebebine dayalı olarak gerçekleştirilebilir.
* Hizmetlerin iyileştirilmesi ve kullanıcı memnuniyeti ile iletişim amaçlarına dayalı faaliyetler, Kanun m.5/2(f) hükmünde düzenlenen meşru menfaat hukuki sebebine dayalı olarak yürütülmektedir.

KİŞİSEL VERİLERİNİZİN AKTARILMASI

Kişisel verileriniz Kanun’un 8. ve 9. maddelerinde belirtilen şartlar çerçevesinde iş ortakları, dış hizmet alımı gerçekleştirdiği tedarikçileri ve yasal yükümlülüklerin yerine getirilmesi kapsamında talep edilmesi halinde ilgili kamu kurum ve kuruluşlarıyla paylaşılabilir. Kişisel verilerinizin pazarlama, profilleme ve reklam faaliyetlerinin yürütülmesi amacıyla işlenmesine izin vermiş olmanız halinde söz konusu faaliyetleri Emoti adına gerçekleştiren çözüm ortaklarımıza da veri aktarımı yapılması mümkündür.

VERİ SAHİBİ OLARAK HAKLARINIZ

Kişisel veri sahipleri olarak Kanun’un 11. Maddesi kapsamında her zaman Emoti Teknoloji Sanayi ve Ticaret A.Ş.’ye başvurarak;

* Kişisel verilerinizin işlenip işlenmediğini öğrenme,
* Kişisel verileriniz işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
* Kişisel verilerinizin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
* Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
* Kişisel verilerinizin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemlerin kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
* 6698 sayılı Kanun ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde kişisel verilerinizin silinmesini veya yok edilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemlerin kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
* İşlenen verilerinizin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle aleyhinize bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
* Kişisel verilerinizin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız hâlinde zararın giderilmesini talep etme haklarına sahipsiniz.

Yukarıda sayılan haklarınıza ilişkin taleplerinizi Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ’de öngörülen başvuru usullerine uygun olarak Emoti Teknoloji Sanayi ve Ticaret A.Ş.’ye iletmeniz durumunda Emoti Teknoloji Sanayi ve Ticaret A.Ş. talebinizi niteliğine göre en kısa sürede ve en geç 30 (otuz) gün içinde ücretsiz olarak sonuçlandıracaktır. Ancak, işlemin ayrıca bir maliyeti gerektirmesi hâlinde, Emoti Teknoloji Sanayi ve Ticaret A.Ş.’ye Kişisel Verileri Koruma Kurulunca belirlenen tarifedeki ücreti alabilir.

EMOTİ TEKNOLOJİ SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ

Adres: Muradiye Mah. Celal Bayar Üniversitesi Kampüsü Küme Evleri Teknoloji Geliştirme Merkezi Apt. No:22 P.K 45030 Yunusemre / MANİSA

E-posta: info@emoti.com.tr

 

KULLANICI KİŞİSEL VERİLERİNE İLİŞKİN
AYDINLATMA METNİ

Bu aydınlatma metni, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanununun (“Kanun”) 10. maddesi ile Aydınlatma Yükümlülüğünün Yerine Getirilmesinde Uyulacak Usul ve Esaslar Hakkında Tebliğ kapsamında veri sorumlusu Muradiye Mah. Celal Bayar Üniversitesi Kampüsü Küme Evleri Teknoloji Geliştirme Merkezi Apt. No:22 P.K 45030 Yunusemre/MANİSA adresinde mukim EMOTİ TEKNOLOJİ SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ (“Emoti”) tarafından hazırlanmıştır.

Emoti Danışmanlarla Danışanları buluşturan bir online danışmanlık platformu olup uygulama vasıtasıyla sunmuş olduğu aracılık hizmeti kapsamında doldurduğunuz bu form ve Emoti uygulaması aracılığıyla bize ilettiğiniz kişisel verileriniz (isim, soyisim, yaş, cinsiyet, e-posta adresi, telefon numarası, parola bilgisi ve kredi kartı bilgisi), Emoti tarafından; durumunuza uygun danışmanlık hizmetlerinin size sağlanabilmesi ve danışmanlık hizmetlerinin amacına uygun biçimde sürdürülebilmesi amaçlarıyla otomatik yöntemlerle, Kanunun 5. maddesinde belirtilen “işleme faaliyetinin bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması”, “işleme faaliyetinin veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için gerekli olması” ve “bir sözleşmenin kurulması için kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması” hukuki sebeplerine dayanılarak işlenecektir.

Emoti, Danışanların rumuz dışında kalan bilgilerini sadece ilgili birimler (ödeme ve teknik birimle ilgilenenler) ile paylaşmaktadır. Üye ismi ve üye şifresi gibi giriş bilgilerini üçüncü kişilerle paylaşılamaz, hesaplarına üçüncü kişilerin girmesine izin veremez. Kullanıcının sesli ve yazılı iletişim sırasında verdiği bilgiler sadece Danışan ile Danışman arasında kalır.

Kanunun ilgili kişinin haklarını düzenleyen 11. Maddesi kapsamında kişisel verilerinizin işlenmesine dair taleplerinizi, Veri Sorumlusu Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğe göre, yazılı olarak Emoti posta yoluyla veya info@emoti.com.tr e-posta adresi üzerinden elektronik olarak iletebilirsiniz.

Aydınlatma metnini okudum, anladım. AYDINLATMA METNİ’nin tamamını okudum, anladım ve Emoti Teknoloji Sanayi ve Ticaret A.Ş. (“Emoti”) tarafından 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“Kanun”) çerçevesinde kişisel verilerimi ne şekilde işlediği ve aktardığı ve açık rızamı dilediğim zaman geri alabileceğim hakkında bilgi sahibi oldum.

Bu kapsamda belirtilen kişisel verilerimin belirtilen amaçla ve sınırlı olmak kaydıyla, gerekli olan azami süre ve herhalde kanuni zamanaşımı süreleri kadar muhafaza edilerek işlenmesine ve yurt dışında saklanmasına özgür irademle onay verdiğimi, Emoti tarafından bu hususta tereddüde yer vermeyecek şekilde aydınlatılmış olarak bilgilendirildiğimi, aşağıda belirttiğim tercihlerim doğrultusunda Kanun çerçevesinde açık rızam bulunduğunu kabul ediyorum.